INFORMACJA

Obowiązek informacyjny o ochronie danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) przekazujemy wymagane informacje związane z ochroną i przetwarzaniem Pana/Pani danych w firmie ALGA:

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, administrator danych jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

I Administrator

Administratorem Pana/Pani danych jest Zakład Usługowo Produkcyjny ALGA S.C. , z siedzibą w Gdańsku, 80-315, ul. Derdowskiego 12, NIP: 584-015-33-23, REGON: 190568173

II Pozyskiwanie danych

Dane przetwarzane przez Administratora danych zostały pozyskane:

 • podczas podpisywania umów
 • podczas kontaktów biznesowych np. na targach branżowych
 • podczas przekazanego nam zapytania ofertowego i/lub pytania drogą mailową lub telefoniczną

Administrator może pozyskiwać dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie www.algainfo.pl – w postaci rejestru informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, np. adres IP użytkownika, odwiedzane strony. Mogą być gromadzone również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Administrator danych nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony (dane zanonimizowane).

III Cel przetwarzania danych

Podstawowym celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja umowy, wykonanie przez Administratora danych zleceń i zamówień oraz ich dokumentacji i rozliczenia, a w szczególności:

1) Cel: REALIZACJA UMOWY I/LUB ZAMÓWIENIA
Podstawa Prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO

W przypadku zawarcia umowy lub złożenia zamówienia pomiędzy Panią/Panem a Administratorem danych, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

Przetwarzanie Pana/Pani danych w tym przypadku będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest wykonanie zawartych umów i/lub zamówień, uzyskanie z tego tytułu należytego wynagrodzenia, ochrona praw.

2) Cel: REALIZACJA UMOWY I/LUB ZAMÓWIENIA POMIĘDZY ADMINISTRATOREM DANYCH A INNYM PODMIOTEM
Podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt f) RODO

Pana/Pani osoba może zostać wskazana jako osoba do kontaktów przez Pana/Pani pracodawcę lub inny podmiot, z którym Pan/Pani współpracuje, w celu realizacji umowy i/lub zamówienia między Administratorem danych a Pana/Pani pracodawcą lub innym podmiotem, z którym Pan/Pani współpracuje. Przetwarzanie Pana/Pani danych w takim przypadku będzie związane z realizacją umowy i/lub zamówienia, rozliczenia, sporządzenia i archiwizacji dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

Przetwarzanie Pana/Pani danych w tym przypadku będzie podejmowane z celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest wykonanie zawartych umów i/lub zamówień, uzyskanie z tego tytułu należytego wynagrodzenia, ochrona praw.

3) Cel: KONTAKTY BIZNESOWE
Podstawa Prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

Administrator danych lub jego przedstawiciel może się z Panem/Panią kontaktować w celu przedstawienia oferty lub informacji z obszaru działalności Administratora.

Przetwarzanie Pana/Pani danych będzie w takim przypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

4) Cel: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE LUB PYTANIE
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

Przekazanie Administratorowi danych zapytania ofertowego lub pytania w formie np. e-mail, rozmowy telefonicznej, rozmowy biznesowej itd. traktowane jest przez Administratora danych jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji Pana/Pani prośby lub odpowiedzi na zapytanie. Taka zgoda może zostać przez Pana/Panią cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przekazanych danych przed cofnięciem zgody.

5) Cel: OPRACOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO

Administrator danych może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości (tj. faktury, księgi rachunkowe) lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy i/lub zamówienia.

6) Cel: EWENTUALNE USTALENIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

Przetwarzanie Pana/Pani danych będzie w takim przypadku podejmowane w celu zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań stron;

7) Cel: MARKETING I REKLAMA
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

Administrator danych może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Pana/Pani reklamy, w tym bezpośredniej i dotyczącej zakresu działalności Administratora. Przetwarzanie Pana/Pani danych będzie w takim przypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie Państwa do baz klientów, wysyłanie zamówionych informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie.

8) Cel: ANALITYKA I STATYSTYKA NA STRONIE WWW
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

Przetwarzanie Pana/Pani danych będzie w takim przypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegający na prowadzeniu analiz zainteresowania ofertą Administratora w celu ulepszenia świadczonej oferty i zakresu usług.

IV Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku realizacji celu 1, 2, 5 i 6 Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres wykonywania zobowiązań, umów, zleceń, zamówień, oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów oraz okres przechowywania dokumentacji (m.in. faktur, ksiąg rachunkowych, dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy i/lub zamówienia)
W przypadku realizacji celu 3 oraz 4 i 7 Administrator danych przechowuje dane osobowe odpowiednio:

 • do dnia cofnięcia zgody (cel 3)
 • do dnia wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art.21 RODO (cel 4 i 7)

V Udostępnianie danych

W niektórych sytuacjach Administrator danych może przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne do wykonania i realizacji umowy i/lub zamówienia i/lub odpowiedzi na zapytanie i/lub realizacji w/w celów. Administrator danych może przekazywać dane wyłącznie:

 1. dostawcom usług IT,
 2. bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
 3. podmiotom zajmującym się obsługą prawną i księgową Administratora,
 4. osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia
 5. osobom upoważnionym przez niego, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 6. podmiotom przetwarzającym, którym zostanie zlecone to zadanie np. biuro rachunkowe
 7. instytucjom płatniczym, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

Administrator danych zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Pana/Pani danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VI Profilowanie i Automatyzacja Danych

Administrator nie przetwarza danych oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

VII Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :

 • dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz ich kopię);
 • sprostowania danych (poprawienie danych);
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

W celu realizacji w/w Pana/Pani uprawnień, prosimy o przesłanie Administratorowi danych wniosku na adres siedziby Administratora danych lub e-mail na adres: algkas@gmail.com

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

VIII Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 • istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba, że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
 • przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).

IX Dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych oraz zawarcia i wykonania umowy.

X Dodatkowe Informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych prosimy o kontakt z Administratorem danych:

 • drogą mailową na adres: algkas@gmail.com
 • pocztą na adres siedziby: Zakład Usługowo Produkcyjny ALGA s.c. ul. Derdowskiego 12, 80-315 Gdańsk